Sociálně únosná cena na rok 2016 byla zveřejněna

01.09.2015 - Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007-2013, platný pro kalendářní rok 2016.

Takto zveřejněná, sociálně únosná cena pro vodné a stočné je platná pro projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007-2013 v rámci prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1 - Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody. Stanovení sociálně únosné ceny pro vodné a stočné je pravidelně zveřejňováno na webu OPŽP v ročních intervalech, a to vždy v září roku před uplatněním výše sociálně únosné ceny pro vodné a stočné na další rok. Tyto ceny jsou rozhodující při posuzování dodržování podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro výše uvedené projekty, a to v tom smyslu, že příjemce má možnost (nikoliv povinnost) ceny na sociálně únosnou úroveň snížit.
 

V souladu s „Metodikou pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP" (verze 3.5) je sociálně únosná hranice pro výdaje na vodné a stočné definována jako cena pro vodné a stočné (včetně DPH), která představuje 2 % průměrných ročních čistých příjmů domácností se standardní specifickou spotřebou vody 80 l/os*den.

Stanovení sociálně únosné ceny pro vodné a stočné (vč. DPH) v jednotlivých krajích ČR pro rok 2016 vychází ze statistických údajů o příjmech a životních podmínkách domácností za rok 2013, indexované o skutečnou meziroční změnu indexu spotřebitelských cen k II. čtvrtletí roku 2014, roku 2015 a očekávanou meziroční změnu indexu spotřebitelských cen k II. čtvrtletí roku 2016, s využitím údajů z pravidelně zveřejňované Zprávy o inflaci (ČNB). Průměrné roční čisté příjmy domácností budou vždy aktualizovány a navýšeny o průměrnou inflaci za rozhodné období.
 

Přehled výše sociálně únosné ceny pro vodné a stočné dle jednotlivých krajů pro r. 2016 je k dispozici v Dokumentech ke stažení/ Specifické předpisy/ Prioritní osa 1.

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020