Blíží se konec způsobilých výdajů pro projekty OPŽP 2007 - 2013

 

Financování projektů v roce 2015 a 2016, využití
 
zálohových faktur
 
03.07.2015 - V letošním roce končí programové období 2007-2013 a je důležité si připomenout některé důležité termíny pro úspěšné financování žádostí o podporu.

Konec způsobilosti výdajů OPŽP 2007-2013 nastane k 31. 12. 2015, tzn. že podmínkou způsobilosti výdajů je uskutečnění výdajů příjemcem podpory nejpozději do 31. 12. 2015. Toto datum je nejzazší možné, do kdy musí být příjemcem podpory uhrazeny veškeré faktury. Případné výdaje ve smyslu úhrady faktur dodavatelům uskutečněné po tomto datu budou nezpůsobilé.

Žádosti o platbu doručené na SFŽP ČR do konce listopadu 2015 budou na bankovní účty příjemců vyplaceny ještě letos. Žádosti o platbu zahrnující vůči dodavatelům pouze proplacené faktury v prosinci 2015 (tzv. ex-post platby - viz kapitola 8 v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP) bude možné zadat k proplacení až po ukončení finančního vypořádání státního rozpočtu za rok 2015 v informačních systémech MF ČR, nejpozději však do konce března 2016. Žádosti o platbu formou tzv. modifikované ex-ante platby (zahrnující i neuhrazené faktury) nebude možné v roce 2016 zadat a proplatit.
 

Státní fond životního prostředí ČR již v minulých letech umožnil příjemcům podpory zahrnovat do žádostí o platbu i zálohové faktury. Režim zálohových faktur je nutné mít sjednán ve smlouvě o dílo s dodavatelem, a to na základě podmínek zadávacího a výběrového řízení. Bližší informace lze nalézt v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, kapitola 8 - Zásady financování a náležitosti žádosti o platbu. Na konci programového období musí dojít v souladu s podmínkami smlouvy mezi příjemcem a dodavatelem k proplacení zálohové faktury ze strany příjemce nejpozději do 31. 12. 2015, přičemž k vyúčtování této zálohové platby ze strany dodavatele může dojít až po tomto datu, a to na základě dodání předmětu plnění. Plnění ze strany dodavatele tedy může být realizováno i po konci roku 2015 (tzn. v případě OPŽP leden až březen 2016) za předpokladu, že je v souladu se schváleným harmonogramem projektu. Zúčtovací faktura za práce realizované do března 2016 pak musí být do konce tohoto měsíce doručena na SFŽP ČR a tyto stavební práce/služby/dodávky jsou z pohledu časové způsobilosti rovněž způsobilé.

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020