Stanovisko SOVVI k návrhu novely vodního zákona

 

Ministerstvo životního prostředí České republiky připravilo k projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky tzv. malou novelu vodního zákona (zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů).
Sdružení obcí vlastníků vodohospodářské infrastruktury SOVVI požádalo MŽP o zařazení mezi připomínková místa k tomuto návrhu zákona, ale MŽP bohužel shledalo, že tato naše aktivita není z hlediska efektivního průběhu připomínkového řízení přínosná.
SOVVI podrobilo revizi dopad novely vodního zákona jednak na provoz vodohospodářské infrastruktury a jednak na cenu vodného a stočného. Odborné stanovisko k návrhu novely zákona zpracované od SOVVI a VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. najdete ZDE.
Vodní zákon je vedle zákona o vodovodech a kanalizacích jedna z nejdůležitějších legislativních norem pro oblast vodního hospodářství. Tento zákon mimo jiné upravuje jakým způsobem je možno nakládat s vodou jako vstupní surovinou pro její další využití a reguluje a monitoruje její cestu až po její vypuštění do vodního toku po vyčištění. Za tímto účelem vodní zákon rovněž stanovuje různá poplatková a limitní kritéria. Připravená novela vodního zákona výrazně zpřísňuje způsob, jakým mají provozovatelé vodovodů a kanalizací s vodou nakládat při jejím zpracování. V některých parametrech zpřísňuje až tak dost přísná kritéria a stanovuje limity, které nejsou běžné ani pro samotnou Evropskou unii. Příkladem může být návrh úpravy koncentračních limitů u čištěných odpadních vod. 

 

V polovině roku 2015 zveřejnil Evropský účetní dvůr zprávu o kontrole projektů dotovaných z EU. Auditní senát, jemuž předsedá člen EÚD Henri Grethen provedl audit výkonosti projektů, dotovaných z Fondů EU. Kontrola se uskutečnila na vzorku 28 ČOV v České republice, Maďarsku, Rumunsku a Slovensku.

 

Z České republiky byly auditovány projekty ČOV v Bludově, Zubří, Bzenci a Blansku. V Maďarsku se prověřovalo 7 ČOV, v Rumunsku 12 a na Slovensku 5. EÚD mimo jiné kontroloval, zda mají členské státy stanovené koncentrační limity v souladu se směrnicí. ( Směrnice Rady 91/271/EHS z 21.května 1991 ). Při kontrole bylo v ČR zjištěno, že právní předpisy upravující koncentrační limity jdou i nad rámec požadavků směrnice. Přesto novela vodního zákona ještě zpřísňuje stávající stav. Bohužel se toto opatření neobejde bez přímého dopadu do ceny pro vodné nebo stočné. SOVVI zjistilo, že v některých případech může být dopad poplatků do ceny vodného a stočného až ve výši 14,55 Kč/m3.

 

V jedné vybrané provozní společnosti jsme zjistili, že z dnešní poplatkové povinnosti ca. 3 mil. Kč by novela vodního zákona znamenala v roce 2023 poplatkovou povinnost 67 mil. Kč. U některých poplatků je navrženo až stonásobné zvýšení. Jsme si jisti, že novela je v přímém nesouladu s principem udržitelnosti vodohospodářské infrastruktury, na jehož základě jsou postaveny podmínky pro čerpání prostředků z Operačního programu životní prostředí pro oblast vodohospodářských projektů.

 

Nejen z výše uvedeného, ale s odbornou znalostí projednávané problematiky zaujímá SOVVI toto stanovisko:
1.       Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury zásadně nesouhlasí s předlohou novely vodního zákona.
2.       Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury se připojuje k připomínkám Svazu měst a obcí ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3.       Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury se obrátí na zákonodárce a ostatní odbornou veřejnost s cílem vrátit novelu vodního zákona zpět k řádnému projednání odbornou veřejností.

 

Ing. Jindřich Král
Předseda představenstva SOVVI

 

 

 

Aktuality
22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020

23.06.2021

Setkání generálních ředitelů září 2021

23.06.2021

Kraje řeší problematiku zásobování pitnou vodou společně