Stanovisko SOVVI k návrhu novely vodního zákona

 

Ministerstvo životního prostředí České republiky připravilo k projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky tzv. malou novelu vodního zákona (zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů).
Sdružení obcí vlastníků vodohospodářské infrastruktury SOVVI požádalo MŽP o zařazení mezi připomínková místa k tomuto návrhu zákona, ale MŽP bohužel shledalo, že tato naše aktivita není z hlediska efektivního průběhu připomínkového řízení přínosná.
SOVVI podrobilo revizi dopad novely vodního zákona jednak na provoz vodohospodářské infrastruktury a jednak na cenu vodného a stočného. Odborné stanovisko k návrhu novely zákona zpracované od SOVVI a VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. najdete ZDE.
Vodní zákon je vedle zákona o vodovodech a kanalizacích jedna z nejdůležitějších legislativních norem pro oblast vodního hospodářství. Tento zákon mimo jiné upravuje jakým způsobem je možno nakládat s vodou jako vstupní surovinou pro její další využití a reguluje a monitoruje její cestu až po její vypuštění do vodního toku po vyčištění. Za tímto účelem vodní zákon rovněž stanovuje různá poplatková a limitní kritéria. Připravená novela vodního zákona výrazně zpřísňuje způsob, jakým mají provozovatelé vodovodů a kanalizací s vodou nakládat při jejím zpracování. V některých parametrech zpřísňuje až tak dost přísná kritéria a stanovuje limity, které nejsou běžné ani pro samotnou Evropskou unii. Příkladem může být návrh úpravy koncentračních limitů u čištěných odpadních vod. 

 

V polovině roku 2015 zveřejnil Evropský účetní dvůr zprávu o kontrole projektů dotovaných z EU. Auditní senát, jemuž předsedá člen EÚD Henri Grethen provedl audit výkonosti projektů, dotovaných z Fondů EU. Kontrola se uskutečnila na vzorku 28 ČOV v České republice, Maďarsku, Rumunsku a Slovensku.

 

Z České republiky byly auditovány projekty ČOV v Bludově, Zubří, Bzenci a Blansku. V Maďarsku se prověřovalo 7 ČOV, v Rumunsku 12 a na Slovensku 5. EÚD mimo jiné kontroloval, zda mají členské státy stanovené koncentrační limity v souladu se směrnicí. ( Směrnice Rady 91/271/EHS z 21.května 1991 ). Při kontrole bylo v ČR zjištěno, že právní předpisy upravující koncentrační limity jdou i nad rámec požadavků směrnice. Přesto novela vodního zákona ještě zpřísňuje stávající stav. Bohužel se toto opatření neobejde bez přímého dopadu do ceny pro vodné nebo stočné. SOVVI zjistilo, že v některých případech může být dopad poplatků do ceny vodného a stočného až ve výši 14,55 Kč/m3.

 

V jedné vybrané provozní společnosti jsme zjistili, že z dnešní poplatkové povinnosti ca. 3 mil. Kč by novela vodního zákona znamenala v roce 2023 poplatkovou povinnost 67 mil. Kč. U některých poplatků je navrženo až stonásobné zvýšení. Jsme si jisti, že novela je v přímém nesouladu s principem udržitelnosti vodohospodářské infrastruktury, na jehož základě jsou postaveny podmínky pro čerpání prostředků z Operačního programu životní prostředí pro oblast vodohospodářských projektů.

 

Nejen z výše uvedeného, ale s odbornou znalostí projednávané problematiky zaujímá SOVVI toto stanovisko:
1.       Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury zásadně nesouhlasí s předlohou novely vodního zákona.
2.       Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury se připojuje k připomínkám Svazu měst a obcí ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3.       Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury se obrátí na zákonodárce a ostatní odbornou veřejnost s cílem vrátit novelu vodního zákona zpět k řádnému projednání odbornou veřejností.

 

Ing. Jindřich Král
Předseda představenstva SOVVI

 

 

 

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020