Legislativní aktuality

SOVVI ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR připomínkovalo několik velice důležitých zákonných norem, které mají dopad do provozování VH infrastruktury. Jedná se především o návrh novely zákona o vodách, vyhlášku MŽP o použití kalů na zemědělské půdě a v neposlední řadě SOVVI uplatnilo několik připomínek k návrhu zákona o dani z příjmu.

V zákoně o vodách je nejvíce diskutovaným tématem stanovení nových koncentračních a hmotnostních limitů v čištěné odpadní vodě a nově navyšovaný poplatek za odběr podzemní vody.

Připravovaná vyhláška o aplikaci čistírenských kalů na půdu zase velice zpřísňuje podmínky pro skladování, manipulaci a uložení čistírenských kalů na zemědělskou půdu.

Pro připravovanou novelu zákona o dani z příjmu SOVVI uplatnilo připomínku na základě níž by dobrovolné svazky měst a obcí mohly odepisovat majetek vložený jim do hospodaření členskou obcí. Tímto opatřením by svazky měli více prostředků na udržitelnost infrastruktury.

 

 

Aktuality
22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020

23.06.2021

Setkání generálních ředitelů září 2021

23.06.2021

Kraje řeší problematiku zásobování pitnou vodou společně