Legislativní aktuality

SOVVI ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR připomínkovalo několik velice důležitých zákonných norem, které mají dopad do provozování VH infrastruktury. Jedná se především o návrh novely zákona o vodách, vyhlášku MŽP o použití kalů na zemědělské půdě a v neposlední řadě SOVVI uplatnilo několik připomínek k návrhu zákona o dani z příjmu.

V zákoně o vodách je nejvíce diskutovaným tématem stanovení nových koncentračních a hmotnostních limitů v čištěné odpadní vodě a nově navyšovaný poplatek za odběr podzemní vody.

Připravovaná vyhláška o aplikaci čistírenských kalů na půdu zase velice zpřísňuje podmínky pro skladování, manipulaci a uložení čistírenských kalů na zemědělskou půdu.

Pro připravovanou novelu zákona o dani z příjmu SOVVI uplatnilo připomínku na základě níž by dobrovolné svazky měst a obcí mohly odepisovat majetek vložený jim do hospodaření členskou obcí. Tímto opatřením by svazky měli více prostředků na udržitelnost infrastruktury.

 

 

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020