SOVVI podstoupilo svůj obchodní podíl ve VAS

Dne 15.9.2016 se konala valná hromada jediného akcionáře VAS společnosti Svaz VKMO s.r.o.

Jedním z bodů jednání byl převod obchodního podílu SOVVI v této společnosti na Spolek obcí a svazků obcí, z.s. Na důvody tohoto kroku jsme se zeptali předsedy představenstva SOVVI Ing. Jindřicha Krále.

„Tento krok byl dlouhodobě plánovaný a měl dva důvody. V říjnu začal platit nový Zákon o zadávání veřejných zakázek, který nově upravuje podmínky pro In – house zadávání.  Protože SOVVI předpokládá členství i jiných než veřejných zadavatelů, převedli jsme náš podíl v SVKMO na výhradně komunální subjekt. Druhým důvodem je snaha o určitou nezávislost a nepropojenost s provozní společností. SOVVI se chce více profilovat jako odborné sdružení, které bude hájit zájmy měst a obcí jako vlastníků vodohospodářské infrastruktury v legislativním procesu. V tomto prostoru hodláme i hájit zájmy provozních společností, které jsou v komunálním vlastnictví“.

V čem spočívají Vaše legislativní aktivity?

SOVVI dlouhodobě spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí, Státním fondem životního prostředí a Svazem měst a obcí ČR. Spolupráce se SFŽP spočívá hlavně při přípravě a tvorbě podmínek OPŽP. Svaz měst a obcí ČR s námi konzultuje většinu zákonů, které se týkají vodního hospodářství. V poslední době jsme pro SMO zpracovali několik odborných analýz pro novelu vodního zákona a zákona o odpadech.

Jak se tyto aktivity projevují?

Podařilo se nám prosadit delší životnosti části vodohospodářské infrastruktury do nových podmínek udržitelnosti projektů OPŽP. Významná byla diskuze se zástupci SFŽP ve věci konsolidace finančních analýz více žadatelů v jedné tarifní oblasti. Pro svazky měst a obcí bude velkým přínosem náš návrh, který jsme prostřednictví SMO prosadili do připravované novely zákona o dani z příjmu. Pokud Poslanecká sněmovna schválí vládní návrh, budou nově svazky odepisovat majetek, který jim členské obce vkládají do hospodaření. Odhadujeme, že svazky sdružené v rámci SVKMO tak ročně ušetří ca. 20 mil. Kč.

Spolupracujete i se sdružením SOVAK?

S panem předsedou Vlasákem jsem se několikrát sešel a dohodli jsme se, že se budeme snažit koordinovat naše výstupy směrem k ministerstvům. Nicméně aktivity SOVVI jsou více zaměřeny na  zájmy měst a obcí a provozních společností, které mají komunální charakter. V tomto trendu chceme i nadále pokračovat. Jako velmi přínosné vidím pravidelné pracovní setkání generálních ředitelů těchto vodáren, které organizujeme. Na našem posledním setkání byl nosným tématem  zákon o odpadech a přístup jednotlivých společností ke zpracování a likvidaci kalů z ČOV. Sdílení informací je to, co v oboru všichni potřebujeme.

Aktuality
22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020

23.06.2021

Setkání generálních ředitelů září 2021

23.06.2021

Kraje řeší problematiku zásobování pitnou vodou společně