Členství

Sdružení obcí vlastníků vodohospodářské infrastruktury ( SOVVI ) je zájmové sdružení právnických osob vlastnících nebo provozujících vodovody nebo kanalizace sloužící veřejné potřebě, případně zabezpečujících jejich provozování, rozvoj nebo výstavbu.

V SOVVI je možné členství řádné, přidružené a mimořádné.

Výlučná majetková práva a dispozici s veškerými hlasovacími právy mají pouze řádní členové SOVVI

Řádným členem SOVVI se mohou stát:

- obce

- svazky obcí ( ve smyslu ust. § 49 a násl. zák.č. 128/2000 Sb. )

a to za splnění podmínky, že jsou vlastníky vodovodů a kanalizací nebo je mají v nájmu nebo je mají vloženy do hospodaření.

Přidruženým členem SOVVI, který nemá hlasovací dispozici se mohou stát:

- provozní společnosti, které jsou pod výhradním nebo dominantním vlivem veřejného vlastníka nebo více veřejných vlastníků

- obce nebo svazky obcí,  které nevlastní infrastrukturu, ale jsou vlastníky nebo spoluvlastníky provozních společností

Mimořádným členem SOVVI, který nemá hlasovací dispozici se mohou stát:

- právnické osoby, které svým profesním zaměřením a odborností mohou přispět k činnosti SOVVI

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020